Bikers News Dezember 2004
Ostfriesischer Kurier März 2006
Ostfriesischer Kurier July 2008
Ostfriesen Zeitung July 2009
Ostfrieischer Kurier July 2009

 
Ostfriesischer Kurier v. 01.07.08

 

 
Ostfriesischer Kurier v. 01.07.08

 
Ostfriesen Zeitung v. 07/09

 
Ostfriesischer Kurier v. 07/09